REGULAMIN

 1. Do korzystania z Domku uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane. Wynajmujący Domek nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 2. Umowę najmu na czas określony uważa się za zawartą w momencie wpłynięcia na nasze konto zadatku i jest to jednoznaczne z zaakceptowaniem naszego regulaminu.
 3. Niepojawienie się wynajmującego w obiekcie w umówionym terminie oraz brak kontaktu telefonicznego z wynajmującym traktowany będzie jako rezygnacja z pobytu.
 4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w Domku w godzinach od 7.00 do 22.00.
 5. Goście przebywający w Domku proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego, kulturalnego wypoczynku oraz o niezakłócanie spokoju Gości przebywających w sąsiadującym Domku i okolicznych Sąsiadów poprzez głośne słuchanie muzyki również w ciągu dnia.
 6. W Domku może przebywać tylko tyle osób ile było wcześniej uzgodnione.
 7. Wszelkie opłaty, zameldowania i zgłoszenia pobytu dokonywane są na miejscu w dniu przyjazdu najpóźniej dnia następnego.
 8. Całodobowo na terenie ośrodka mogą przebywać wyłącznie osoby, które dopełnią obowiązku zameldowania się i opłacenia kosztów pobytu.
 9. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do Domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Domek może zażądać kaucji zwrotnej od wynajmującego na poczet rozliczenia końcowego w ramach rozliczenia za ewentualne dopłaty bądź straty.
 10. Doba pobytowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. Można przyjechać do Domku w godzinach wcześniejszych lub wyjechać w godzinach późniejszych po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem.
 11. Skrócenie pobytu nie powoduje zwrotu kosztów wynajmu domku.
 12. Przekazywany Domek jest wysprzątany i bez usterek. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia domku. W przypadku stwierdzenia ewentualnych różnic, należy ten fakt zgłosić właścicielowi w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 13. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia Domku, prosimy Gości o poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Domku lub kosztów naprawy i musi być uregulowana w ciągu 14 dni.
 14. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i za wszelkie skutki działań swoich dzieci, właściciel zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Wszelkie zabezpieczenia w Domku (siatka/liny) nie są przeznaczone do zabaw i korzystania przez dzieci jak i dorosłych. Stanowią element dekoracyjny.
 15. W Domku obowiązuje cisza nocna: od poniedziałku do niedzieli w godzinach 22:00 – 8:00.
 16. Za rzeczy pozostawione w domu, właściciel Domku, nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Domku.
 17. Przebywanie psów na terenie Domku dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapytaniu właściciela o zgodę (uzgodnienie faktu przybycia ze zwierzęciem, uiszczeniu opłaty pobytowej za zwierzę oraz z ważnym świadectwem szczepień w kagańcu i na smyczy). Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta, Właściciel zobowiązany jest do poniesienia kosztów wymiany, naprawy bądź pralni.
 18. Mieszkańcy Domku mogą parkować samochody w miejscach do tego wyznaczonych (parking) zabrania się wjazdu na tereny zielone. UWAGA: parking Domku jest niestrzeżony.
 19. W domu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów. Wolno palić papierosy tylko w miejscach z dala od Domku.
 20. Ze względu na drewnianą konstrukcję domu, należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (kominek), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe. Nie wolno suszyć rzeczy bezpośrednio na kominku i grzejnikach elektrycznych.
 21. Osoby używające grilli, lub palące ognisko ponoszą pełną odpowiedzialność za ewentualne zaprószenie ognia i wszystkie wynikłe z tego tytułu koszty i straty.
 22. Właściciel Domku zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Domku osób nieprzestrzegających regulaminu – szczególnie zakłócających w rażący sposób ciszę nocną oraz wypoczynek innym Gościom w sąsiadującym Domku oraz sąsiadom także w ciągu dnia.
 23. Za dewastację Domku, nieuprawnione użycie i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace Obsługi) użytkownicy domku będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 24. Kominek w Domku jest wolnostojący i niezabudowany – prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy rozgrzanym kominku.
 25. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego pobytu!!!

Call Now Button